Serveis

Assessors Coordinats

Què fem

A Assessors Coordinats li oferim una gestió integral per al seu negoci o empresa en tots els àmbits. Per a això tenim especialistes amb tot tipus de coneixements i experiència en l’assessorament empresarial.
Així mateix Assessors Coordinats forma part d’associacions de professionals del dret com UNILAW i col·labora assíduament amb bufets d’advocats, entitats financeres i companyies asseguradores.
Per a tot això, comptem amb oficines a Manresa i Barcelona amb un equip de professionals permanentment actualitzats i amb els millors mitjans tècnics del mercat.

Assessoria financera i comptable

 • Assessorament en comptabilitat i control de costos
 • Anàlisi d’estats financers (balanços, compte d’explotació, memòria, etc.)
 • Estudis de viabilitat i plans d’empresa
 • Estudi i anàlisi de projectes d’inversió i finançament
 • Valoració i compravenda d’empreses
 • Assessorament financer, diagnòstic i reestructuració financera: anàlisi financera de l’empresa, càlcul i avaluació dels nivells d’endeutament, recursos propis, períodes mitjans de pagament i de cobrament
 • Elaboració de projeccions financeres, anàlisi de fluxos de caixa (cash-flow), i elaboració de previsions i necessitats de liquiditat
 • Assessorament i planificació fiscal: simulacions fiscals, assessorament patrimonial i planificació successòria
 • Auditoria de comptes
 • Implantacions informàtiques
 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa i del pla comptable exclusiu per a l’activitat o sector de l’empresa: creació del balanç i del compte d’explotació, confecció dels llibres oficials de comptabilitat, elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu (EFE) i de l’estat de canvi en el patrimoni Net (ECPN), tancament trimestral dels registres d’IVA i IRPF
 • Com a sistema alternatiu oferim a les empreses que no disposin de l’estructura suficient, la possibilitat de confeccionar tota la comptabilitat en el nostre despatx
 • Assessorament actiu en règim d’assistència periòdica en la pròpia empresa: resolució de tota mena de dubtes comptables, ja sigui mitjançant visites a l’empresa com telefònicament
 • Disseny de sistemes comptables en petites i mitjanes empreses
 • Gestió d’operacions vinculades
 • Seguiment comptable i control de gestió
 • Informació i supervisió periòdica sobre la legislació en matèria fiscal-comptable

Assessoria Laboral

 • Assessorament i gestió laboral
 • Capitalització de prestacions de desocupació
 • Confecció de nòmines i contractes de treball
 • Cotitzacions a la Seguretat Social
 • Inspeccions de treball
 • Relacions col•lectives i negociacions de conveni
 • Tramitació expedients de jubilació, viduïtat, orfandat, invalidesa, acomiadaments, desocupació
 • Tramitació davant mútues d’accidents de treball
 • Tramitació afiliació al RETA
 • Estudis de costos laborals i de seguretat social
 • Prevenció de riscos laborals
 • Asistencia al SMAC
 • Reclamacions judicials per d’anys laborals

Serveis tributaris

 • Diagnòstic, assessorament i planificació fiscal anual i seguiment de les obligacions impositives
 • Comprovació del compliment de les obligacions legals de l’empresa a fi d’evitar la responsabilitat de l’òrgan d’administració
 • Estudi i confecció del pla fiscal de cada exercici per poder aprofitar la màxima economia fiscal
 • Gestió i tramitació d’impostos: confecció i presentació de totes les obligacions fiscals de caràcter periòdic (mod 303, mod 115, mod 202, mod 349, mod 123, etc.) i de caràcter anual (mod 390, mod 201, mod 180, mod 193, mod 347, mod 184, etc.)
 • Confecció i presentació davant el Registre Mercantil dels llibres oficials i comptes anuals,juntament amb la certificació corresponent d’aprovació de comptes
 • Procediments tributaris
 • Representació, defensa i assistència davant la Inspecció Tributària, així com, la interposició i seguiment de tota mena de reclamacions administratives i de recursos davant els òrgans jurisdiccionals
 • Control i arxiu digital de la situació dels socis/accionistes i dels òrgans d’administració, juntament amb els venciments de la diversa documentació legal, autoritzacions, permisos administratius, contractes i escriptures
 • Assistència a Juntes
 • Revisió diària del BOE, BORME, DOGC, BOP, per comprovar les publicacions que puguin generar alguna incidència a l’empresa
 • Establiment i manteniment de relacions amb les diverses Administracions Públiques
 • Publicació de circulars mensuals sobre informació d’interès

Serveis jurídics

PROCESSAL CIVIL PER RECLAMACIONS DIVERSES I EXERCICI D’ACCIONS REALS

 • Assistència lletrada en tot tipus de processos civils davant jutjats i tribunals
 • Assessorament en reclamacions judicials de quantitat: procediment ordinari, verbal o monitoris, i tràmits per la rectificació de l’IVA i cobrament del deute més les despeses i els interessos meritats
 • Reclamacions de quantitat mitjançant requeriment notarial, reconeixement notarial i tràmits per la rectificació de l’IVA i de cobrament del deute més les despeses i els interessos meritats
 • Processos d’execució: assessorament en execucions hipotecaries, subhastes, lletres de canvi, xecs i pagarés; execució provisional i definitiva de resolucions judicials
 • Processos de desnonament per incompliment de contracte d’arrendament o expiració del contracte, per precaris i llançament si escau
 • Assessorament i negociacions de contractes bancaris, i reclamació amistosa o judicial per abusos bancaris de tot tipus
 • Acció de divisió de la cosa comuna, assessorament en fase amistosa o contenciosa, fins a la resolució i inscripció registral

FAMILIA, MATRIMONIAL I SUCCESSIONS

 • Assessorament previ, negociacions i judicial en separació o divorci de mutu acord, escriptura notarial de divorci o extinció de parella de fet, si s’escau, i modificació de mesures definitives, execució en matèria matrimonial, etc.
 • Assessorament derivat de l’extinció del condomini derivat de la extinció del matrimoni o parella de fet, liquidació d’impostos si s’escau, negociacions de garanties amb entitats bancàries i gestions fins a la inscripció registral
 • Processos sobre la capacitat de les persones: incapacitació i nomenament de tutor, rendició de comptes, etc.
 • Processos sobre autorització judicial de menors i persones amb la capacitat modificada
 • Processos judicials de declaració d’hereus, interrogatio in iure, reclamació de legitima, etc.

ASSESSORAMENT MERCANTIL

 • Assessorament mercantil i societari en la constitució, modificació d’estatuts socials, fusió, absorció i dissolució de societats de tots tipus
 • Reestructuració de grups d’empresa
 • Preparació i assistència a juntes de socis/accionistes, així com els òrgans d’administració: convocatòria, adopció i impugnació d’acords de junta
 • Nomenament, substitució i modificació dels òrgans de govern de les societats
 • Due diligence i auditories legals

 

Certificat digital i noves tecnologies

 • Assessors Coordinats és Autoritat de Registre i pot emetre certificats digitals per persones físiques i jurídiques
Llicència mediambiental

 

 • Assessorament sobre el procés d’adaptació a la normativa establerta pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, aplicable a totes les activitats existents a Catalunya

 

Assessorament immobiliari

 

 • Assessorament fiscal i financer per a la compravenda d’immobles, administració de gestions derivades de l’atorgament d’escriptures públiques corresponents, i liquidacions d’impostos fins a la seva total inscripció en els registres corresponents
 • Redacció de contractes de compravenda, permutes, traspassos i arrendaments destinats a habitatge o locals de negoci, així com augments d’IPC, rescissions de contractes, etc.
 • Gestió de fiances i rebuts de lloguers, així com de comunitats de béns i comunitats de propietaris entre d’altres

 

Altres

 • Subvencions a l’empresa
 • Junta de residus, junta de sanejament
 • Obertura de nova activitat
 • Normes ISO